MFU Valley

 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563
"จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม"

เว็บไซต์งานวันวิทยาศาสตร์  |  นิทรรศการเทิดพระเกียรติ  |  กำหนดการ  |  สำหรับผู้เข้าแข่งขัน

Copyright © 2020 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563. All rights reserved.