กำหนดการ

กำหนดการ
กิจกรรมเปิดตัว MFU Valley V.2 และประกาศผลการประกวดแข่งขันออนไลน์
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563
ถ่ายทอดสด ณ ห้องพู่ระหง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
*********************

11.00 - 11.20 น. กิจกรรมเปิดตัว MFU Valley (Educational game by MFU)
(1) รับชมวีดิทัศน์เปิดตัว MFU Valley V.2 (Educational game by MFU)
(2) กิจกรรมสัมภาษณ์ อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง และ นายพลวัต ดีอันกอง บริษัท อิมเมจ เอนจิน จำกัด เกี่ยวกับแนวคิดการจัดทำนิทรรศการออนไลน์ในรูปแบบเกม MFU Valley V.2 (Educational game by MFU) และแนะนำช่องทางดาวน์โหลด กติกาการร่วมเล่นเกมเพื่อลุ้นรับของรางวัล
11.20 - 11.40 น. กิจกรรมตอบคำถามลุ้นรับของรางวัล "MFUSciFair2020"
11.40 - 12.10 น. ประกาศผลรางวัลกิจกรรมประกวดแข่งขันออนไลน์
(1) รับชมคลิปวิดีโอและประกาศรายชื่อทีมและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(2) รับชมคลิปวิดีโอและประกาศรายชื่อทีมและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมการประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้
12.10 - 12.30 น. กิจกรรมตอบคำถามลุ้นรับของรางวัล "MFUSciFair2020"

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดการ นิทรรศการและนิทรรศการออนไลน์ในรูปแบบเกม (MFU Valley V.1)


วันที่ 18 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2563 เผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ในช่องทางหลักที่เวบไซต์ http://sci2020.mfu.ac.th/ ดังนี้

วันที่เผยแพร่ กิจกรรม
วันที่ 18 สิงหาคม 2563
 • นิทรรศการ
  • นิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 และ รัชกาลที่ 9
  • MFU & BCG
  • MFU for Community
นิทรรศการออนไลน์ในรูปแบบเกม (MFU Valley V.1)
Bio Economy The Realm of Mushroom The Power of Herbs
Circular  Economy The Secret Ingredient The Lost Queen Bee
Green Economy The Threat of PM2.5 The Guardian of Valley
วันที่ 24 กันยายน 2563
 • นิทรรศการออนไลน์ในรูปแบบเกม (MFU Valley V.2)
Bio - Circular - Green (BCG) Economy
1. The Secret of Thousand Eyes 7. The Cave of Innovations
2. The Doctor's Weapons 8. The Adventure of Din Din: PM2.5
3. The Tsunami of E-waste 9. Good Teeth Good Life
4. The Brown Gold 10. From Farm to Food
5. The First Line of Defense 11. The Treasure of the Hill
6. Little Love for Little Life

 • เกมออนไลน์ The Quest to Zero Waste
  1. Into the Waste Land
  2. Prevention is Better than Cure
  3. The Hero of Zero
 • ประกาศผลการประกวดแข่งขันออนไลน์
  1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2563)
  2. การประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 กันยายน 2563)

กำหนดการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 18 สิงหาคม 2563


8.00 - 8.45 น. ลงทะเบียน
9.00 - 9.30 น. พิธีถวายพานพุ่มสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563
 • กล่าวรายงาน โดย รองอธิการบดี
 • กล่าวเปิดงาน โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชมวีดีทัศน์เปิดตัวนิทรรศการออนไลน์ ในรูปแบบเกม “MFU Valley”
9.30 - 10.00 น. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ร.4 และ ร.9 นิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ ลานหน้าห้องประดู่แดง
10.00 - 10.15 น. กิจกรรมลุ้นรับของรางวัล “MFUSciFair 2020”
10.15 - 10.45 น. MFU Talk หัวข้อ มฟล. กับงานวิจัยที่ค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (ถ่ายทอดสด)
 • วิทยากร
  • อาจารย์ ดร. นริษฎา ทองกลาง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หัวข้อ การค้นพบเห็ดหูหนูชนิดใหม่ของโลก
  • นางสาววาสนา จินะธรรม นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หัวข้อ การค้นพบโปรโตซัวชนิดใหม่
10.45 - 11.00 น. กิจกรรมลุ้นรับของรางวัล “MFUSciFair 2020”
11.00 - 11.45 น. เสวนา หัวข้อ รู้ทันอนาคต เปิดโลก BCG (BCG for Future)
 • ผู้ร่วมเสวนา
  • ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ/กำกับดูแลและบริหารงานเมืองนวัตกรรมอาหาร
  • อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ผู้ดำเนินรายการ
  • อาจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
11.45 - 12.00 น. กิจกรรมลุ้นรับของรางวัล “MFUSciFair 2020”

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ถ่ายทอดสด